PROJECTE EDUCATIU

Definició de l’escola

El centre docent Esart, situat a Barcelona, és una escola d’iniciativa lliure creada d’acord amb el dret reconegut en l’article de la Llei orgànica d’Educació, reguladora del Dret a l’Educació.

El centre imparteix el nivell educatiu dels batxillerats artístics i té autorització per impartir: via arts escèniques, música i dansa; via arts plàstiques, imatge i disseny; així com la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. Ha estat degudament autoritzat, té el número de codi en el registre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis.

Actualment imparteix les vies d’arts escèniques i arts plàstiques.

Els ensenyaments impartits a l’escola s’ajusten a la legislació vigent a Catalunya i a les orientacions emanades de l’autoritat educativa competent.

El Caràcter Propi de Centre reuneix els requisits establerts per la legislació vigent i la comunitat educativa coneix i accepta el seu contingut com a descripció del model educatiu que l’escola ofereix a la societat en el marc de la llibertat d’ensenyament.

Valors que orienten l’acció de l’escola

L’escola vol obtenir un alt nivell en el civisme de l’alumne, pensant en el demà del qual en serà protagonista, la qual cosa significa que se li ha d’inculcar un comportament respectuós envers les altres persones, les seves opinions i tot el seu entorn. Per tant, l’escola és oberta a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i on tots els qui hi participen se’n senten corresponsables.

Amb aquesta intenció, potenciem l’actitud d’acolliment entre professors, alumnes, personal no docent i famílies enriquint així les relacions interpersonals.

L’escola funciona sota el sistema d’escola mixta, desenvolupant l’ensenyament dins un marc de coeducació i inculcant, amb la major cura, el respecte i la convivència entre els dos sexes.

És escola catalana i imbueix en l’alumne la màxima estima a la nostra cultura i a les nostres institucions, no descuidant la de les altres Comunitats per tal d’aconseguir una major possibilitat de convivència entre elles.

L’escola és apolítica però ensenya a l’alumne què és la política per tal que, en la seva edat madura, pugui escollir amb perfecte coneixement els seus camins en aquest sentit.

Objectius del centre

L’escola té com a principal objectiu impartir una metodologia que fomenta tots els àmbits de l’educació i de la formació dels seus alumnes basada en el respecte a la
persona i a l’entorn. Formar persones amb valors i preparades acadèmicament. Tots els alumnes surten amb domini de català, castellà i anglès, preparats per cursar amb èxit els seus estudis universitaris o cicles de grau superior. Amb la tecnologia al servei de l’educació i l’aprenentatge.

Altres objectius de l’escola són:

 • Potenciar i mantenir una actitud de respecte mutu i de pulcritud en el tracte, que fa possible obtenir el clima d’equilibri i de serenitat que promou.
 • Aconseguir un estil de convivència i unes formes de relació que manifestin els valors que volem transmetre i que constitueixin un estímul a la formació personal i, alhora, un testimoniatge educatiu dels uns envers els altres.
 • Aconseguir una acció educativa coherent a partir de la relació i cooperació amb els pares.
 • Educar per conjugar l’autonomia personal i l’esperit de col·laboració, per la qual cosa condueix l’alumne a augmentar la seva capacitat d’anàlisi crítica, l’afany de recerca constant i a l’adquisició d’una autonomia personal que li permeti prendre decisions, assumir responsabilitats i comprometre’s en la cooperació amb la societat.
 • Desenvolupar l’esperit comunitari dels seus alumnes per a la seva integració a la societat, per la qual cosa fomenta l’acció educativa en el diàleg freqüent i obert, potenciant el coneixement interpersonal en un àmbit de confiança.
 • Plantejar tant l’educació de la salut dels seus alumnes com el manteniment d’un ambient higiènic adequat i unes condicions alimentàries i d’horari que permetin una bona creixença física dels alumnes.
 • Donar una particular importància a l’atenció psicopedagògica. Els professors observen constantment el comportament dels alumnes i procuren que els alumnes que presenten dificultats intel·lectuals o de personalitat trobin a l’escola els mitjans necessaris per a la seva pròpia superació a través de l’atenció de la nostra  sicopedagoga..

Tipus d’aprenentatge que desemvolupa

L’acció docent dels professors i el treball d’aprenentatge dels alumnes ocupen un lloc decisiu en l’acció educativa global, ja que l’escola educa, sobretot, a través de la resposta i de la consegüent assimilació sistemàtica i crítica de la cultura.

Tendeix a promoure l’autorealització de l’alumne i el sentit de cooperació i solidaritat amb els companys i procura incorporar, en tot moment, els avenços  pedagògics per tal de mantenir-se en constant actualització.

L’escola promou la personalització de l’ensenyament i, per tant, el professor:

 • arriba a la persona de cada un dels alumnes buscant la seva integració a la comunitat;
 • parteix de la situació real de cada alumne i del coneixement del seu entorn familiar i social;
 • descobreix les possibilitats de creixement i les necessitats específiques de cada alumne a través de l’oportú diagnòstic educatiu;
 • elabora un programa d’orientació psicotècnic que ajudi els alumnes que ho necessiten en la superació de les dificultats i a desplegar totes les seves capacitats.

Amb la idea de seguir ampliant aquest sistema de treball, el projecte educatiu vol desenvolupar al màxim el talent dels alumnes perquè així adquireixin les capacitats necessàries per esdevenir persones lliures, autònomes, responsables, solidàries, compromeses i preparades per al seu futur personal i professional, sigui el que sigui.

La nova metodologia del programa de batxillerat combina el currículum català amb el currículum BTEC d’EDEXCEL, aquesta duplicitat curricular ens permet formar els alumnes tant des del punt de vista acadèmic com professional.

L’escola pretén que l’alumnat estigui en les millors condicions físiques i psíquiques i, en conseqüència, dedica una atenció especial a l’equilibri físic dels alumnes, aquesta atenció es desenvolupa a través de l’observació, el seguiment tutorial i les xerrades relacionades amb la nutrició i la seguretat.

S’imparteix una adequada formació estètica que permeti un desenvolupament de la sensibilitat dels alumnes per a gaudir de totes les Arts.

L’escola adopta un mètode de treball que:

 • conrea la iniciativa i l’espontaneïtat dels alumnes;
 • els ajuda a comprendre i acceptar les regles de joc de treball en comú, el respecte, l’ordre i l’autodisciplina;
 • suscita i estimula l’activitat i afavoreix el descobriment de capacitats o pràctica de destreses en el món de la investigació, de l’art i de l’espai;
 • promou un aprenentatge basat en l’interès i la motivació constant sense excloure l’esforç personal en el treball individual i de grup.
 • emmarca l’aprenentatge dels alumnes dins del marc professional de cadascun dels seus itineraris.

A la vegada, proporciona les condicions necessàries de treball, complementa la teoria i la pràctica i fomenta les diverses tècniques d’estudi a fi que l’alumnat tingui, en tot moment, el més alt nivell d’aprenentatge possible. Es cultiven amb la màxima cura totes les facultats de la persona, considerant-les totes en un mateix grau d’importància, tant les relatives al raonament i creativitat, com les que fan referència a la memòria.

Es proposa l’assimilació dels nivells mínims de cada curs escolar per part dels alumnes, evitant qualsevol tipus de llacuna i proporcionant la recuperació que l’alumne o el grup necessiti.

L’escola entén com a una de les seves prioritats la necessitat de relació amb els familiars dels alumnes. L’intercanvi entre l’escola i els pares és molt important per aconseguir l’educació global dels alumnes i es fa mitjançant:

 • reunions generals o d’itinerari, en què s’exposa la línia pedagògica o temes que afecten l’educació general (inici de curs);
 • reunions de classe, en què el tutor i els pares es troben per parlar de temes que afecten aquell nivell concret (inici de curs i sempre que sigui necessari);
 • entrevistes personals entre els pares d’un alumne i el seu tutor, en què es parla de la conducta i atenció de l’alumne (seguiment tutorial);
 • informes escolars, en els quals el tutor comunica als pares els progressos de l’alumne, el seu desenvolupament, la seva relació amb els altres i els seus aprenentatges.

Finalitats lingüístiques de l’escola

L’escola s’organitza com una escola plurilingüe, en la qual el català n’és l’eix vertebrador, amb la voluntat que, en finalitzar l’ensenyament obligatori, els alumnes
dominin les tres llengües (català, castellà i anglès). La llengua vehicular i d’aprenentatge, des de la fundació de l’escola, és el català.

La llengua base de l’alumnat és la llengua catalana i, per tant, al llarg de l’ensenyament, independentment de la llengua familiar, tots els alumnes han d’arribar a tenir un domini suficient que els permeti aprendre a llegir i escriure en aquesta llengua. El català s’utilitza normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament: en l’exposició del professor, els exercicis de l’alumne i els d’avaluació, els recursos materials i didàctics del centre.

L’escola vetlla perquè l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita en català, així com la utilització dels recursos bàsics dels llenguatge.

L’escola fa del català el vehicle d’expressió normal en les activitats administratives, tant les internes com les externes.

La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal en el centre, tant en les activitats internes: claustres, reunions i actes de la comunitat educativa, com en les de projecció externa.

S’utilitza el català en les comunicacions i notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici de rebre-les en castellà si ho desitgen.

El castellà compta amb una major presència en les relacions socials del nostre alumnat i menor a l’escola. Amb tot, cal que l’escola asseguri que tots els alumnes
arribin a tenir un domini, al mateix nivell que el de la llengua catalana, que els permeti llegir i escriure en aquesta llengua amb total correcció.

L’anglès: la primera llengua estrangera. Donada la poca presència de la llengua anglesa en el context familiar i social del nostre alumnat, se n’afavoreix la  resència en el context escolar vehiculant continguts d’aprenentatge, a banda de la matèria curricular de llengua estrangera, a la matèria d’Ed. Física i en la introducció de lèxic específic de cada itinerari.

Aquesta àrea és impartida per un professor especialista. L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitza des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i molt gradual, anant de la comprensió oral i escrita a l’expressió oral per acabar en l’expressió escrita. L’anglès és la llengua vehicular pel que fa al desenvolupament de la classe, s’utilitza aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites: les exposicions del professor, el material didàctic, els llibres de text, les proves, etc. Per a qüestions personals i explicacions que ho requereixin, es pot usar la llengua habitual.

Entre 1r i 2n de batxillerat, l’escola treballa i ofereix la possibilitat perquè els alumnes puguin assolir el títol del Fisrt Certificate o l’Advanced.

Els enfocaments metodològics i didàctics

Les metodologies i la seva avaluació

Les metodologies que utilitzen són diverses però sempre adequades a les necessitats específiques dels alumnes.
L’acció docent dels professors i el treball d’aprenentatge dels alumnes ocupen un lloc decisiu en l’acció educativa global, ja que l’escola educa, sobretot, a través de la resposta i de la consegüent assimilació sistemàtica i crítica de la cultura.
Tendeix a promoure l’autorealització de l’alumne i el sentit de cooperació i solidaritat amb els companys i procura incorporar, en tot moment, els avenços pedagògics per tal de mantenir-se en constant actualització.

L’escola adopta un mètode de treball que:

 • conrea la iniciativa i l’espontaneïtat dels alumnes;
 • els ajuda a comprendre i acceptar les regles de joc de treball en comú, el respecte, l’ordre i l’autodisciplina;
 • suscita i estimula l’activitat i afavoreix el descobriment de capacitats o pràctica de destreses en el món de la investigació, de l’art i de l’espai;
 • promou un aprenentatge basat en l’interès i la motivació constant sense excloure l’esforç personal en el treball individual i de grup.
 • no obstant, no evita l’aprenentatge més tradicional, ja que ajuda també a desenvolupar la disciplina, atenció i retentiva memorística de l’alumnat.
 • cultiva amb la màxima cura totes les facultats de la persona, considerant-les totes en un mateix grau d’importància, tant les relatives al raonament i
  creativitat, com les que fan referència a la memòria.

L’escola proporciona les condicions necessàries de treball, complementa la teoria i la pràctica i ensenya les diverses tècniques d’estudi a fi que l’alumnat tingui, en tot moment, el més alt nivell d’aprenentatge possible.
El treball col·laboratiu és important en tots els aspectes que es desenvolupen a l’escola, els alumnes aprenen assumir la seva responsabilitat individual perquè el
projecte de grup pugui funcionar. La col·laboració és un procés interactiu en què dues o més persones o organitzacions treballen conjuntament cap a un objectiu
comú, mitjançant l’intercanvi de coneixements, l’aprenentatge i la creació de consens (Siefkes, 2008).

Mitjançant una dinàmica de treball adequada, el treball col·laboratiu facilita una sinergia que duu els alumnes o grups d’alumnes a assolir millor uns objectius
determinats, que possiblement no assolirien per separat, o bé que ho fan optimitzant més els propis recursos.

L’avaluació dels alumnes comprèn tant el treball en projectes com exàmens parcial i de síntesi. El professorat es reuneix trimestralment en junta d’avaluació per comentar els resultats dels grups i fer propostes de millora.

Projecte BTEC

Els batxillerats d’ESART es componen d’assignatures dels batxillerats artístics (LOMCE) així com també d’unitats BTEC de cada un dels itineraris.

Pearson treballa amb el govern del Regne Unit i amb Consells del sector educatiu per dissenyar titulacions BTEC professionals les quals ofereix a diversos centres com escoles, centres d’educació superior, centres de formació, empresaris, etc.

Les titulacions BTEC són reconegudes internacionalment i s’adeqüen a estudiants de diverses edats i perfils. Aquestes titulacions són dissenyades en base a les necessitats de la indústria i per tant dels contractants tot permetent la progressió cap a estudis universitaris superiors.

Les titulacions BTEC tenen un enfocament pràctic i real d’aprenentatge sense sacrificar, en cap cas, les matèries teòriques essencials.

Els programes BTEC fa més de 30 anys que s’imparteixen arreu del món. Les seves titulacions són reconegudes per escoles, instituts, universitats i per entitats
professionals a Anglaterra i en més de 100 països de tot el món. Estan disponibles en 20 àrees del sector, inclouen més de 200 títols estàndards i 10.000 unitats estàndards. Aquestes titulacions tenen actualment més d’1 milió d’estudiants.

La titulació BTEC, l’atorga Pearson segons el marc QCF del Regne Unit; estan dissenyades com a qualificacions relacionades amb el treball especialitzat i reconegudes internacionalment.

Aquest marc atorga crèdits per titulacions i unitats i inclou tres tipus de titulacions segons el número de crèdits superats:

 • Awards (d’1 a 12 crèdits)
 • Certificates (de 13 a 36 crèdits)
 • Diplomas (37 crèdits o més)

que li comparteixi l’enllaç on poder trobar les fonts i les plantilles a utilitzar.

Les matèries BTEC s’avaluaran

A les unitats BTEC de batxillerat, l’avaluació es realitza a partir d’unes tasques proposades als alumnes i que estan orientades a assolir unes determinades competències. Mitjançant un document anomenat “Extracte de tasques”, s’informa als alumnes de les tasques que han de realitzar, com les han de portar a terme i com serà la seva avaluació.

Les tasques seran avaluades pel professor. Aquesta avaluació està subjecta a un procés intern de verificació d’acord amb els estàndards de verificació d’EDEXCEL i a un procés extern de verificació per part d’EDEXCEL, que en última instància és qui determina la decisió final de l’avaluació.

A partir de les tasques realitzades pels alumnes, cadascuna de les competències de la unitat és qualificada amb una nota que reconeix tres nivells: pas, merit i distincion (només a les matèries BTEC).

Per aconseguir la nota de distinció, els alumnes han d’haver assolit els criteris de pas, de mèrit i de distinció en totes les competències. (L’assoliment parcial del criteri de distinció en algunes competències no permet assolir la nota de distinció.)

En el cas de no assolir la nota de pas en algunes competències, els alumnes disposen d’un segon termini de presentació de les tasques corresponents que serà determinat en cada cas.