L’acció tutorial

Una peça clau per al seguiment de l’alumnat és l’acció tutorial i és del tot convenient la coincidència d’objectius de les accions de la família i escola, en l’àmbit de la tutoria. L’acció tutorial no és, doncs, responsabilitat única del  professor-tutor i cal que tots ens impliquem en aquesta tasca. El tutor té un paper rellevant en la intervenció educativa envers el seu grup d’alumnes i ha de ser qui dinamitzi i dugui a terme la coordinació de la funció tutorial amb la resta de professorat que intervé a l’aula, per tant cal que tots els acords presos juntament amb el seu grup classe quedin reflectits a la seva llibreta. Els alumnes han de prendre part activa dels acords presos: aprendre a considerar diferents opcions i les possibles conseqüències quan han pres una decisió. 

Reunions de consell pedagògic

Els tutors de cada curs mantenen reunions periòdiques amb la finalitat d’assegurar la màxima coordinació en la seva tasca. Els equips de tutors supervisen i avaluen el procés de formació integral dels alumnes i procuren els serveis psicopedagògics necessaris per a llur orientació vocacional i professional.
El treball dels tutors és impulsat i coordinat pel psicopedagog, que realitza les funcions d’orientador escolar.

Pla d’acció tutorial

A cada curs hi ha definit una Pla d’acció tutorial adequat a les edats dels alumnes. L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes.

El tutor de cada curs, com a responsable del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar especialment per l’assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació de tot el professorat que incideix en un mateix alumne. Com a responsable del grup, ha de vetllar per la cohesió del grup-classe, educar-los en la capacitat de compartir, viure i treballar amb els altres.  

Els tutors s’entrevisten amb cada família almenys dues vegades per curs i realitzen tantes entrevistes individuals amb els pares com un o altres ho considerin necessari al llarg del curs.

L’entrevista no és fet aïllat i produït per una situació problemàtica a què el tutor ha de donar solució, sinó que constitueix un procés continuat i dinàmic. A les entrevistes entre pares-tutor, es potencia un bon clima comunicatiu, s’intercanvien informacions i es busquen solucions –si hi ha problemes detectats- que permetin un desenvolupament acadèmic més adequat i personal per a l’alumne.